Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost GN Hearing vaše osobní údaje zpracovává a jaká jsou vaše práva ve vztahu ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů. Pokud jste od společnosti GN Hearing obdrželi konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů (např. při používání služeb GN Online Services) přečtěte si upozornění ke konkrétním informacím souvisejícím s používaným řešením. 
Vaše soukromí je pro společnost GN Hearing důležité. Společnost GN Hearing podporuje ochranu vašeho soukromí, principy zpřístupňování informací a férové nakládání s informacemi. Společnost GN Hearing respektuje vaše soukromí. Sdílíte-li se společností GN Hearing osobní informace, budou zpracovávány podle těchto zásad. Zásady ochrany osobních údajů společnosti GN Hearing se vztahují také na weby a aplikace GN Hearing. Společnost GN Hearing doporučuje, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli. 

Správce údajů

Zmiňuje-li se v těchto zásadách ochrany osobních údajů „GN Hearing“, „my“, „nás“ nebo „naše“, rozumí se tím společnost GN Hearing A/S (společnost registrovaná v Dánsku a vlastník značek Resound, Beltone a Interton). Způsoby shromažďování a účely využívání vašich osobních údajů má společnost GN Hearing plně pod kontrolou ve smyslu evropské legislativy o ochraně údajů, kde sehráváme roli „správce údajů“.   
Jsme součástí korporátní skupiny společností („naše Skupina“) zahrnující subjekty v několika zemích, jak je uvedeno na našich webových stránkách www.resound.com, www.beltone.com a www.interton.com. 
Entita odpovědná za zpracování vašich osobních údajů (oficiálně správce údajů):
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko
DIČ: 55082715
Telefon +45 45 75 11 11

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů či obav týkajících se ochrany osobních údajů se můžete vždy obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem: DPO@GN.com nebo telefonicky na čísle +45 45 75 00 00

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v těchto zásadách označujeme informace vztahující se k vaší osobě, které nám umožňují vaši identifikaci přímou cestou nebo v kombinaci s dalšími informacemi, jež vlastníme. Vaše osobní údaje mohou zahrnovat například jméno, kontaktní údaje, informace týkající se nákupů, využívání našich webových stránek a aplikací nebo údaje vzniklé interakcemi s námi.
Osobní údaje od vás například shromažďujeme používáte-li naše webové stránky a aplikace, naše služby nebo nás kontaktujte. 
Shromažďovaná data
Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující kategorie informací:

A) Kontaktní údaje 
Provedete-li sluchový test online nebo vyhledáváte odborníka na poruchy sluchu poblíž svého bydliště, můžeme vás požádat o jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat. O vaši adresu rovněž požádáme, vytvoříte-li si účet na našich webových stránkách nebo při nákupu našich produktů, abychom vám je mohli odeslat.

B) Sluchové testy 
Chcete-li si nechat otestovat sluch, kontaktujte vás jakoukoli metodou komunikace (včetně telefonu, e-mailu, pošty atd.). Abychom s vámi mohli výsledky testů, sluchovou péči, posouzení okolností a plán testování sluchu prodiskutovat, požádáme vás o souhlas se zpracováním vašich kontaktních údajů a výsledků sluchového testu. Souhlas zahrnuje také oprávnění ke sdílení dat s vaším místním odborníkem na poruchy sluchu.

C) Uživatelská ID a hesla
Zajistí přístup k vašim oblastem profilu v našich internetových obchodech. 

D) Obsah vaší komunikace s námi, např. z e-mailů, dopisů, telefonátů, zpráv nebo naší online chatovací služby.
Komunikace slouží k zodpovězení nejrůznějších otázek a k řešení problémů. Využíváme ji také k distribuci informací o produktech a službách společnosti GN Hearing. 

E) Platební informace 
Při nákupu produktů na webových stránkách GN Hearing spolupracujeme s třetími stranami z řad poskytovatelů plateb. K vašim platebním informacím však přístup mít nebudeme. Odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů zprostředkovatelů plateb.

F) Vytváření sestav protokolu IP GN Hearing
Společnost GN Hearing používá vaši IP adresu k monitorování provozu webových stránek a k diagnostice problémů s naším serverem. IP adresy neslouží k osobní identifikaci uživatelů. 

G) Využívání dat souborů cookie
Viz naše zásady použití souborů cookie. Zásady použití souborů cookie naleznete na našich webových stránkách.

H) Aplikace 
Společnost GN Hearing obecně shromažďuje souhrnná neosobní identifikační údaje ode všech aktivních uživatelů aplikací prováděním analýzy obecného používání jejich funkcí. Může se jednat o informace týkající se rozsahu využívání funkcí a situací, kdy jsou dané funkce obvykle aktivovány. Zjistíme také, zda panel hlasitosti používá většina všech uživatelů, avšak nesledujeme vaše individuální využívání panelu hlasitosti.
Některé z našich aplikací umožňují získat aktualizace firmwaru, služby pro vzdálené přesné doladění a příjem zákaznických služeb, abyste mohli sluchadla využít na maximum. V takovém případě vás při instalaci aplikace požádáme o souhlas. Používání aplikace je volitelné a přináší dodatečné výhody a flexibilitu při přijímání aktualizací firmwaru apod. Přitom budou níže popsaným způsobem zpracovány některé vaše osobní údaje. Používáním aplikace nám umožníte přístup a zpracování níže uvedených informací o vás a vašem využívání aplikace. Těmito informacemi tedy jsou: Sériové číslo sluchadla, identifikační číslo hardwaru s verzí softwaru, nastavení sluchadel, doba používání sluchadel, informace o typu zařízení a údaje o technickém protokolu a umístění (využíváte-li služby s podporou GPS). 
Chcete-li přijímat služby vzdáleného přesného doladění, musíte kontaktovat svého odborníka na poruchy sluchu a podepsat souhlas. Přečtěte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů, které jste obdrželi při odsouhlasení služeb vzdáleného přesného doladění.
Jestliže svůj souhlas odvoláte, nebudete prostřednictvím aplikace dostávat aktualizace firmwaru sluchadel. Odvoláte-li svůj souhlas s přijímáním služeb vzdáleného doladění,  nebudete moci tuto službu používat. Jestliže využíváte službu určování polohy, můžete funkci GPS ve svém mobilním zařízení kdykoli vypnout a zamezit shromažďování a zpracování těchto informací.
 

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících zdrojů:
(a) přímo od vás – informace, jež zadáte do aplikace či jiných formulářů nebo údaje, které společnosti GN Hearing poskytnete prostřednictvím našich webových stránek,

b) přímo z aplikací a používáním našich webových stránek.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnost GN Hearing omezuje shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů na situace odůvodněné konkrétním účelem. S odkazem na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) uvádíme nejrelevantnější účely a některé z našich aktivit spojených s těmito účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu následujícím právním základem:
a) Článek 6.1.a (souhlas):
Souhlasíte-li například s odběrem našich zpravodajů, používáte-li v aplikaci služby určování polohy nebo v ní přijímáte aktualizace firmwaru.

b) Článek 6.1.b (kroky nezbytné k plnění smlouvy mezi vámi a společností GN Hearing):
Situace, kdy je pro společnost GN Hearing například nutné, aby vaše osobní údaje zpracovala za účelem prodeje a zaslání produktů.

c) Článek 6.1.f (kroky nezbytné ke sledování legitimních účelů společnosti GN Hearing) 
Situace, kdy společnost GN Hearing například ukládá některé vaše osobní údaje za účelem správy zdrojů v různých projektech.
Veškeré shromážděné údaje o využívání aplikací jsou důležitou součástí našeho úsilí při poskytování, udržování, ochraně a vylepšování služeb společnosti GN Hearing. Dále nám umožňuji zjistit potřeby zlepšování stávajících funkcí a vývoje nových aplikací. 
d) Článek 9.2.a (výslovný souhlas)
Zdravotní daje uchovávané společností GN Hearing v souvislosti s daty vzdáleného nastavení nebo sluchovým testem online (včetně vašeho souhlasu se sdílením výsledku sluchového testu s místním odborníkem na poruchy sluchu).

Příjemci osobních údajů

Společnost GN Hearing sdílení vašich osobních údajů vždy obecně omezuje pouze na nezbytný rozsah. Své osobní údaje však pravděpodobně budeme sdílet se subjekty, mezi něž patří:
• odborníci na poruchy sluchu, dodavatelé, obchodní partneři a prodejci, s nimiž profesně spolupracujeme (tj. poskytovatelé služeb, technická podpora, platební služby, provozovatelé internetových obchodů, poskytovatelé analytických služeb, dodavatelské služby a finanční instituce);
• ostatní spolupracovníci (např. poskytovatelé internetových služeb);
• podniky ve skupině;
• orgány veřejné moci.
Někteří obchodní partneři a prodejci zpracovávají osobní údaje jménem společnosti GN Hearing. Vaše osobní údaje však mohou zpracovávat pouze ve shodě s pokyny společnosti GN Hearing a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními k zachování důvěrnosti a bezpečnosti. Uvedené třetí strany nesmí vaše osobní údaje zpracovávat pro vlastní účely. Jestliže společnost GN Hearing zpřístupní nebo předá vaše osobní údaje takovým třetím osobám, které je mohou používat pro své vlastní účely, uskuteční se takové zpřístupnění nebo předání pouze, bude-li v souladu s platnými právními předpisy nebo s vaším předchozím souhlasem.
Oprávněné třetí strany mohou občas potřebovat přístup k některým vašim osobním informacím. Jestliže vám například společnost GN Hearing odešle zásilku, budete muset přepravní společnosti sdělit jméno a adresu. Přístup třetích stran a používání vašich osobních údajů přísně omezujeme.
Souhrnné informace můžeme sdílet veřejně a se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnosti GN Hearing nebo s našimi partnery, mezi něž mohou patřit vydavatelé, inzerenti či propojené stránky. Souhrnné informace můžeme například veřejně sdílet, abychom představili trendy obecného využívání našich aplikací.
Zúčastní-li se společnost GN Hearing fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, budeme i nadále zajišťovat důvěrnost informací z mobilních aplikací a před přenosem informací či v případě použití jiných zásad ochrany osobních údajů zašleme dotčeným uživatelům upozornění.
 

Přenos údajů do zemí mimo EU/EHP 

Společnost GN Hearing se maximálním možném rozsahu zdrží odesílání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP. V některých případech to však může být nezbytné.
Osobní údaje můžeme předávat do zemí mimo EU/EHS. Taková předání se uskuteční pouze pro výše zmíněné konkrétní účely, přičemž vždy zajistíme, aby k takovému kroku existovaly příslušné níže uvedené záruky: a) Ať už má daná země (podle měřítek Evropské komise či Evropské unie) odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a dodržuje předpisy EU-US Privacy Shield, nebo(b) země Evropskou komisí či Evropskou unií za schopnou zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů pokládána není, poskytneme přenosu údajů přiměřenou ochranu pomocí „vzorových smluv pro předávání osobních údajů do třetích zemí“ zveřejněných Evropskou komisí nebo prostřednictvím jiných smluvních dohod schválených příslušnými orgány. Chcete-li získat další informace o smlouvách a dohodách, můžete nás kontaktovat.

Zásady uchovávání informací

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění výše popsaných účelů a se splněním minimálních lhůt uchovávání podle platných zákonů. 

 

Odvolání souhlasu

Chceme vás informovat, že pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. 
Upozorňujeme však, že tento krok neovlivní zpracování vašich osobních údajů společností GN Hearing před okamžikem odvolání vašeho souhlasu. 
Souhlas můžete odvolat písemně na e-mailové adrese DPO@GN.com. V některých aplikacích nás také můžete informovat přímo.

Vyjádření výslovného nesouhlasu, odinstalování aplikací a zrušení odběru

Uživatelům poskytujeme možnost odhlásit příjem veškerých dalších sdělení společnosti GN Hearing prostřednictvím obsahu e-mailového sdělení. Na konci každé e-mailové zprávy jsou zahrnuty pokyny k odhlášení a odebrání z databáze seznamu adresátů. Uživatelé mohou společnost GN Hearing také kdykoli kontaktovat a požádat o odstranění svých informací z databáze nebo ukončení zasílání elektronicky distribuovaných materiálů.
Veškeré shromažďování údajů lze snadno ukončit odinstalováním aplikace. Můžete použít standardní procesy odinstalování, jež mohou být k dispozici jako součást vašeho mobilního zařízení nebo tak učiníte prostřednictvím obchodu či sítě s aplikacemi. Jestliže aplikaci odinstalujete, veškeré další shromažďování údajů společností GN Hearing budoucí bude ukončeno. 

Vaše práva 

Jako datový subjekt vás chceme informovat, že společnost GN Hearing podniká veškeré nezbytné a přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů a zajištění vašich práv. Upozorňujeme, že tato práva mohou mít více podmínek či omezení, než je uvedeno níže. 

Právo přístupu

Máte právo požadovat přístup ke všem osobním údajům, které jsme o vás zpracovali, a k dalším informacím týkajícím se zpracování.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které jsme o vás uložili. Zahrnuto je i doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo být zapomenuti)

Za určitých okolností máte právo na vymazání, což znamená, že na základě požadavku vaše uložené osobní údaje odstraníme.

Právo vznést námitku

Za určitých okolností máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů. Zejména máte bezpodmínečný nárok na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na omezení

Za určitých okolností máte právo omezit zpracování svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo nechat své osobní údaje přenést k jinému správci údajů.

Uplatňování vašich práv

Svá práva můžete uplatnit písemně na e-mailové adrese DPO@GN.com

Bezpečnostní opatření

Společnost GN Hearing vámi zpřístupněné osobní údaje chrání. 

Společnost GN Hearing si přeje, abyste pociťovali důvěru a při používání našich webových stránek či aplikací byli informováni. 
Společnost GN Hearing velmi dbá na ochranu vlastní i svých uživatelů před neoprávněným přístupem či neoprávněnými úpravami, zveřejněním a zničením informací ve svém vlastnictví. Je třeba zmínit zejména následující skutečnosti:
• Datovou komunikaci šifrujeme pomocí silného šifrování (SSL 128 nebo 256 bitů).
• Provádíme revize svých postupů shromažďování, uchovávání a zpracovávání údajů včetně fyzických bezpečnostních opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu k systémům.
• Omezujeme přístup k vašim osobním údajům zaměstnancům, dodavatelům i zprostředkovatelům společnosti GN Hearing, kteří s těmito informacemi při zpracovávání přijdou do styku. Tyto osoby podléhají přísným smluvním povinnostem zachovávání důvěrnosti, a jestliže je neplní, vystavují se postihu či propuštění. 

Podání stížnosti

Přejete-li si podat stížnost ke zpracování svých osobních údajů společností GN Hearing, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) – kontaktní údaje uvádíme výše, v části 2.
 Upozorňujeme, že v případě stížností, jež nejsme schopni vyřešit, máte také právo kontaktovat dánskou agenturu pro ochranu údajů. 

Dánská agentura pro ochranu údajů (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Copenhagen K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mailová adresa: dt@datatilsynet.dk
Web: www.datatilsynet.dk

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů budou v důsledku změn platných zákonů pravidelně a v případě potřeby aktualizovány. Zásady ochrany osobních údajů budou vždy obsahovat informace o datu účinnosti nejnovější verze. Veškeré změny v zásadách ochrany osobních údajů zveřejníme na webových stránkách společnosti GN Hearing a na aktualizaci upozorníme v rámci obecných aktualizací aplikace. Budou-li změny zásad ochrany osobních údajů pokládány za podstatné a významné, budete o nich informováni výslovně.  
 

Podmínky používání mobilní aplikace 

Podmínky používání

Aplikace společnosti GN Hearing jsou určeny k použití s bezdrátovými sluchadly GN Hearing. Aplikace GN Hearing odesílají a přijímají signály z bezdrátových sluchadel GN Hearing prostřednictvím vybraných mobilních zařízení, pro něž byly vyvinuty. Nedeaktivujte upozornění na aktualizace aplikací. Uživatelům doporučujeme, aby nainstalováním všech aktualizací zajistili správnou funkci aplikací se zachováním jejich aktuálnosti. Aplikace musí být používány pouze se zařízeními GN Hearing, pro něž jsou určeny. Společnost GN Hearing nenese žádnou odpovědnost za používání aplikací s jinými zařízeními. Tímto se zříkáme veškeré odpovědnosti vyplývající přímo či nepřímo z používání aplikací. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez jakékoli vyjádřené či předpokládané záruky. Veškeré přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné či kárné náhrady škod vyplývající z jakéhokoli použití aplikací nebo dat obsažených v tomto dokumentu odmítáme a vylučujeme. 

Právní omezení webu

Tento web může zahrnovat informativní údaje týkající se určitých onemocnění, fyzických stavů a jejich léčby. Tyto informace nemají a nesmí být použity jako náhrada za lékařskou diagnózu či léčbu. Před zahájením jakékoli léčby a v případě veškerých dotazů týkajících se vašeho fyzického či zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře či jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Společnost GN Hearing se nezabývá poskytováním ani vykonáváním lékařského, ošetřovatelského či zdravotnického poradenství a služeb. SPOLEČNOST GN HEARING NEZARUČUJE ÚPLNOST, SPRÁVNOST, VČASNOST, UŽITEČNOST ANI PŘESNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH NA TOMTO WEBU. Než se na tyto informace spolehnete, je vaší povinnosti si je ověřit.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby provozované třetími stranami (nezávislými na společnosti GN Hearing). Odkazy jsme zařadili pouze pro vaše pohodlí. Společnost GN Hearing odmítá veškerou kontrolu, vztahové spojitosti a podporu stránek třetích stran, na něž mohou její stránky odkazovat. Při procházení webu www.Hearing.com a jakýchkoli souvisejících nebo propojených stránek se doporučuje jednat s úsudkem a rozvážností. Internet obsahuje materiály, jež mohou být nevhodné, sexuálně explicitní či urážlivé, nebo může obsahovat nepřesné informace porušující autorská práva a zákony na ochranu cti a důstojnosti.

Při nákupu zboží či služeb od třetích stran nebo z webových stránek není společnost GN Hearing účastníkem takových transakcí a nemá vůči nim žádnou odpovědnost ani závazky. ŽÁDNÝ OBSAH NA TOMTO WEBU NESMÍ BÝT INTERPRETOVÁN JAKO VYJÁDŘENÍ ZÁRUK K PRODUKTŮM ANI JAKO ROZŠIŘOVÁNÍ ČI JINÉ POZMĚŇOVÁNÍ ZÁRUK K PRODUKTŮM. PODROBNOSTI O OMEZENÉ ZÁRUCE NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI GN HEARING VÁM POSKYTNE DISTRIBUTOR SLUCHOVÝCH POMŮCEK.

Společnost GN Hearing nezaručuje, že soubory stažené z tohoto či jakéhokoli propojeného webu neobsahují chyby, viry či jiné destruktivní vlastnosti. Při stahování souborů a načítání jakýchkoli informací z webu www.Hearing.com a webů s ním souvisejících či propojených berete veškerá rizika na sebe. Tímto stvrzujete, že jste byli upozorněni na potřebu provést veškeré kroky nezbytné k ochraně vlastního počítače a souborů proti vymazání, zničení, poškození či jiné poruše.